Tips & Tricks voor arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd komt in de praktijk veel voor en niet geheel zonder reden: het is voor werkgevers handig zijn om over een flexibel werknemersbestand te beschikken, bijvoorbeeld bij seizoenswerk, een project of vervanging bij ziekte. Maar let goed op, er kan snel iets misgaan bij deze arbeidsovereenkomsten. Hierbij een checklist van de punten waarop gelet moet worden bij het aangaan of verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

 • Duidelijke einddatum: Neem in de arbeidsovereenkomst op: ‘De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege per [datum]’. Deze einddatum moet objectief bepaalbaar zijn.
 • Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een minimale looptijd van 6 maanden dient de werkgever uiterlijk één maand voor het einde schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij het dienstverband al dan niet wil voortzetten, dat heet aanzeggen. Het is toegestaan om al in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen die aan deze aanzegverplichting voldoet.
 • Proeftijd: In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer dan zes maanden duurt mag een proeftijd worden overeengekomen (bij een kortere looptijd is dat niet toegestaan).
 • In een tijdelijk contract dat langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar duurt mag een proeftijd van maximaal 1 maand worden overeengekomen (in de toepasselijke cao zou een langere termijn kunnen staan). Datzelfde geldt voor tijdelijke contracten zonder einddatum (bijvoorbeeld overeenkomsten voor de duur van een project of ter vervanging van iemand). In arbeidsovereenkomsten van 2 jaar of langer (bepaalde of onbepaalde tijd) mag een proeftijd van maximaal 2 maanden worden overeengekomen.
 • De proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen en voor werkgever en werknemer gelijk zijn, anders geldt de bepaling niet
 • Concurrentiebeding: In een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan alleen een geldige concurrentie- of relatiebeding worden overeengekomen als sprake is van een zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang dat in het beding zelf is gemotiveerd.
 • Tussentijdse opzegging?: Een tijdelijk contract geldt in principe voor de duur waarvoor het is overeengekomen. Tussentijds kan het contract noch door de werkgever, noch door de werknemer (schadeloos) eenzijdig worden opgezegd. Het is wel mogelijk om in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding op te nemen.
 • Als de werknemer minderjarig (onder de zestien) is, moeten de wettelijke vertegenwoordigers voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst toestemming geven.
 • Ga na of slim gebruik kan worden van fiscale regelingen, die het aantrekkelijk maken om studenten en scholieren of uitkeringsgerechtigden in te zetten als tijdelijke kracht.
 • Stilzwijgende voortzetting: Voorkom dat de arbeidsovereenkomst onbedoeld stilzwijgend wordt voortgezet. Dit wordt voorkomen door de werknemer tijdig te informeren (aan te zeggen) over het al dan niet verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
 • Bij verlenging van de arbeidsovereenkomst: Let er op dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet meer dan twee keer wordt verlengd. Bij de derde verlenging ontstaat namelijk op grond van de zogenaamde ketenregeling (artikel 7:668a BW ) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat geldt ook als de keten van tijdelijke contracten langer dan 24 maanden heeft geduurd.

Heb je vragen over je contract of ben je van plan om een werknemer aan te nemen voor bepaalde tijd? Neem dan gerust contact met ons op via 076-7002049 of info@esq.nl