Geen loon voor de Whatsappende werknemer?

U zult het waarschijnlijk herkennen: werknemers die alleen maar aandacht hebben voor hun telefoon. Dat is tijdens de pauzes geen probleem, maar wat nu als er ook berichten worden verstuurd op de hijskraan, achter het bureau of zelfs achter de kassa? Kan een werkgever hier tegen optreden of rest hem niks anders dan toekijken hoe zijn werknemers betaald worden voor het leggen van privécontacten?

Wat speelde er?

In goed overleg spraken een werkgever en een met ontslag gaande werknemer af dat de openstaande verlofuren, 214,5 uur in totaal, in termijnen zouden worden uitbetaald. Deze verlofuren vertegenwoordigden een bedrag van meer dan € 5.000,00. De werkgever was echter niet van plan het volledige bedrag te betalen. De werkgever was namelijk van mening dat hij onverschuldigd betaald loon mag verrekenen met de verlofdagen. Volgens de werkgever was er sprake van onverschuldigd betaald loon, omdat de werknemer onder werktijd zo’n 1.255 Whatsapp berichten naar diverse vrouwen had gestuurd. De berichten werden gedurende 7 maanden verstuurd met de telefoon die de werkgever aan hem ter beschikking heeft gesteld. Omdat het ging om liefdesberichten van emotionele aard, zou men ervan uit mogen gaan dat het versturen van een bericht zo’n 5 minuten in beslag neemt. De werkgever claimt daarom een bedrag van bijna
€ 6.000,00.

Wat zegt de wet- en regelgeving?

De hoofdregel in het arbeidsrecht luidt kort gezegd ‘Geen arbeid, geen loon’. Dit klinkt heel logisch. Het impliceert dat wanneer een werkgever kan aantonen dat een werknemer niet met zijn werk bezig is geweest, het loon onverschuldigd kan worden teruggevorderd. Dit is alleen anders wanneer de oorzaak in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Het bedrijfsreglement van de betreffende werkgever schrijft voor dat uitsluitend incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de elektronische communicatiemiddelen door de werknemer is toegestaan.

Uitspraak rechter

De rechter heeft geconcludeerd dat de werkgever inderdaad geen loon hoeft te betalen gedurende de tijd dat de werknemer Whatsappt en dus de bedongen arbeid niet verricht. De werknemer heeft in strijd gehandeld met de regelingen binnen de onderneming en met het beginsel van goed werknemerschap. Bij een hoeveelheid berichten zoals hier aan de orde kan niet meer worden gesproken van incidenteel en beperkt gebruik. Ook is er geen reden om aan te nemen dat de oorzaak voor rekening van de werkgever behoort te komen. Er wordt hierbij echter wel uitgegaan van een tijdsduur van 2,5 a 3 minuten per bericht, waarvoor een bedrag van € 1.500,00 in mindering mag worden gebracht op de verlofuren.