Helaas wordt u er als ondernemer regelmatig mee geconfronteerd: debiteuren die uw factuur niet voldoen. Wellicht is u privé of zakelijk ook eens een factuur of betalingstermijn ontschoten. Dit hoeft geen probleem te vormen, want vaak zal na een betalingsherinnering alsnog een betaling volgen. Voor die gevallen waarin ook herinneringen en aanmaningen niet het gewenste effect hebben, heeft de wetgever een pressiemiddel geïntroduceerd: de wettelijke rente.

Zodra een betalingstermijn is verstreken, is de debiteur in gebreke. Hij heeft immers niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldaan. Betreft het een particulier, dan dient u hem schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij u een redelijke termijn geeft waarbinnen betaling alsnog kan volgen en u alvast de wettelijke rente aankondigt. Blijft betaling ook binnen deze redelijke termijn uit, dan is de debiteur in verzuim. Bent u een overeenkomst aangegaan met een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of met een rechtspersoon, dan hoeft u geen ingebrekestelling te zenden, maar is de debiteur direct in verzuim vanaf het moment dat de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken. De debiteur is in beginsel, vanaf de datum dat hij in verzuim is, verplicht de schade te vergoeden die u door de niet-tijdige nakoming van de betalingsverplichting lijdt. Deze schade bestaat uit de wettelijke rente over het bedrag dat de debiteur aan u had moeten voldoen. De wettelijke rente bedraagt thans voor handelstransacties 8,5% en voor consumententransacties 3%. Let u er op dat u niet eenmalig het bedrag met dit percentage verhoogt, maar dat u de juiste berekening toepast. Hiertoe zijn op het internet handige rekentools te vinden.

Is er geen sprake van een onbetaald gelaten factuur, maar heeft een wederpartij ten aanzien van u onrechtmatig gehandeld, dan hoeft u de wederpartij eveneens niet in gebreke te stellen. Immers, degene die een onrechtmatige daad heeft gepleegd, is op grond van de wet verplicht de schade die uit zijn onrechtmatige handelen voortvloeit te vergoeden. Er ontstaat zogezegd een verbintenis tot schadevergoeding tussen u beide en de wederpartij is vanaf het moment van (het ontdekken van) het onrechtmatige handelen in verzuim. De wettelijke rente wordt berekend over de hoogte van de schadevergoeding die de wederpartij aan u dient te voldoen.