Veel mensen ergeren er zich mateloos aan: de zogenoemde kleine lettertjes van een overeenkomst. Vaak worden ze voor lief genomen en blijkt u aan minder gunstige voorwaarden gebonden te zijn, doordat u achteloos uw handtekening op het document plaatste. De rechtbank Noord-Nederland heeft deze kleine lettertjes na een klacht van een koper onder de loep genomen.

In dit geschil stond een via colportage tot stand gekomen koopovereenkomst, ofwel een koopovereenkomst met iemand die zijn product van deur-tot-deur verkoopt, centraal. De koper heeft deze overeenkomst op 22 december 2011 gesloten. In de kleine lettertjes was bepaald dat de koper een afschrift van deze overeenkomst en de voorwaarden heeft ontvangen, wat door ondertekening van het document door de koper is bevestigd. De koper heeft een dag later al getracht de overeenkomst telefonisch te annuleren en heeft op 27 december 2011 per reguliere post de overeenkomst schriftelijk opgezegd. Op 17 februari 2012 annuleert de koper de aankoop nogmaals middels een aangetekende brief, nadat de verkoper heeft aangegeven de eerdere brief niet te hebben ontvangen. De verkoper stelt zich na ontvangst van de aangetekende brief echter op het standpunt dat annulering binnen 8 dagen na het sluiten van de overeenkomst had moeten geschieden. Dit zou zo ook in de verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn vermeld. De koper meent deze voorwaarden, welke op de achterzijde van de koopovereenkomst zijn gedrukt, nimmer te hebben ontvangen.

Omdat de kopende partij een consument betreft, ligt de bewijslast bij de verkopende partij. De verkoper moet bewijzen dat de koper de overeenkomst en de voorwaarden heeft ontvangen. De rechtbank heeft gemeend: “De kans is reëel dat een gemiddeld oplettende en zorgvuldige koper, die tot de koop wordt bewogen […], niet beseft dat bij ondertekening tevens wordt erkend dat aan belangrijke, tot zijn bescherming in de wet vastgelegde, voorschriften is voldaan.” Het mag dus niet te eenvoudig worden aangenomen dat de kopende partij de overeenkomst werkelijk heeft ontvangen en op de hoogte is van de aan deze overeenkomst verbonden voorwaarden, omdat hij hier middels de kleine lettertjes voor heeft getekend. De uitspraak plaatst de verkopende partij daarmee in een benarde positie, omdat het voor hem zeer lastig zal zijn om aan te tonen dat de kopende partij ook werkelijk de overeenkomst en de voorwaarden heeft ontvangen. Het belang van een zorgvuldige bedrijfsvoering en het in de eerste plaats ook werkelijk verstrekken van de overeenkomst en voorwaarden wordt door deze uitspraak onderstreept.