Sinds 1 juli 2015 is de kantonrechtersformule, waarbij vaak een flinke ontslagvergoeding moest worden meegegeven bij ontslag, vervangen door de transitievergoeding. Een veelgehoorde klacht is dat bij de transitievergoeding geen rekening wordt gehouden met individuele omstandigheden van de werknemer die een hogere ontslagvergoeding rechtvaardigen. De Hoge Raad, de hoogste civiele rechter in Nederland, heeft dit in een recente uitspraak toch mogelijk gemaakt.

Wie ontslagen wordt heeft doorgaans recht op een ontslagvergoeding. Voorheen werd bij ontslag de kantonrechtersformule gehanteerd om de hoogte van de ontslagvergoeding te bepalen. Dit bestond uit het aantal gewogen dienstjaren x het bruto maandsalaris x een correctiefactor. Om de gewogen dienstjaren te kunnen berekenen werd aangesloten bij de leeftijd van de werknemer. De dienstjaren dat de werknemer nog geen 35 jaar was telden bijvoorbeeld maar voor 0,5 per jaar mee, terwijl de dienstjaren dat de werknemer ouder was dan 55 jaar voor 2,0 per jaar telden. De correctiefactor was tot slot bedoeld om de verwijtbaarheid bij het ontslag te corrigeren. Had bijvoorbeeld de werknemer een rol gespeeld bij het ontslag dat hem werd gegeven, dan kon een correctie tussen 0 en 1 worden toegepast. Andersom een correctiefactor tussen 1 en 2 indien de werkgever een verwijt te maken viel.

Sinds 1 juli 2015 krijgen niet meer alle werknemers zonder meer een ontslagvergoeding. De werkgever hoeft alleen nog de werknemers die worden ontslagen en ten minste twee jaar in dienst zijn een transitievergoeding mee te geven. De transitievergoeding is hoofdzakelijk bedoeld als duwtje in de rug naar een andere baan en kan bijvoorbeeld worden ingezet om een extra cursus te volgen of om een korte periode te overbruggen tot er ander werk wordt gevonden. De transitievergoeding pakt dan ook vaak lager uit voor de ontslagen werknemer.

De transitievergoeding wordt berekend over iedere volle zes maanden dat de werknemer voor het bedrijf werkzaam is geweest. Hierbij geldt dat een werknemer 1/6e maandsalaris ontvangt per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst. Is de werknemer langer dan 10 jaar in dienst, dan geldt 1/4e maandsalaris per half dienstjaar dat hij of zij langer dan 10 jaar in dienst is geweest. Er kan van deze formule worden afgeweken bij jeugdige en oudere werknemers en werkgevers die als kleine onderneming kwalificeren.

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat ook naar de individuele situatie van de werknemer moet worden gekeken. De werkgever viel immers een groot verwijt te maken, nu de betreffende werknemer niet mocht worden ontslagen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ziekte of zwangerschap. Bij de bepaling van de hoogte van de ontslagvergoeding moet in dat geval aandacht zijn voor alle relevante gevolgen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de gevolgen indien het ontslag wordt aangevochten omdat het niet mocht worden gegeven, welk salaris de werknemer misloopt et cetera. De transitievergoeding wordt in dat geval dus verhoogd met een billijk bedrag.

Wordt u ontslagen? Teken niet zomaar een vaststellingsovereenkomst en ga niet zomaar akkoord met een ontslagvergoeding, maar neem eerst contact op met ESQ Advocaten! Wij zijn bereikbaar via 0162-523033 of info@esq.nl.