De Uitspraak

In eerste aanleg werd de vordering van verpleegkundige afgewezen. Het incident moest worden aangemerkt als een ongelukkig voorval, waarbij werkgever niet in haar zorgverplichtingen tekort is geschoten. Volgens de kantonrechter heeft de man zijn beroep  onvoldoende onderbouwd. Het Gerechtshof overweegt dat de werkgever niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht voor de werkomstandigheden. Mogelijk was er geen signaleringsplan en/of een risicotaxatie, maar zelfs als die stukken er wel waren geweest, had dat de situatie niet veranderd, de betrokken patiënt stond immers niet als agressief of onberekenbaar bekend. Uit een rapport van de Arbeidsinspectie blijkt, dat onder meer de voorlichting over en de training met betrekking tot het omgaan met agressie en geweld te wensen overliet. Vaststaat dat de verpleegkundige een anti-agressiecursus heeft gevolgd en deze onvoldoende heeft herhaald. Maar zelfs als hij vaker op herhalingscursus zou zijn geweest dan kennelijk nu het geval is, had dat geen verschil gemaakt aldus het Gerechtshof. Voorafgaand aan de handeling van de patiënt was immers geen sprake van een gespannen situatie en de handeling gebeurde zo snel dat de werknemer dit niet had kunnen voorkomen. De werknemer beschikte over een alarmpieper. Maar anders dan de kantonrechter is het hof van oordeel dat de eisen van goed werkgeverschap in omstandigheden zoals in dit geval, mee kunnen brengen dat een werkgever er wel voor moet zorgen, dat hij een behoorlijke verzekering afsluit voor zijn werknemers. De werknemer verricht in casu namelijk werkzaamheden waaraan serieuze specifieke veiligheidsrisico’s verbonden zijn; risico’s die niet (volledig) door het treffen van veiligheidsmaatregelen kunnen worden weggenomen. Een bijkomend vereiste voor een dergelijke verzekeringsplicht is wel dat de werkgever in de periode van het ongeval tegen redelijke voorwaarden een verzekering had kunnen afsluiten die dekking zou hebben geboden tegen schade door deze agressie in het uitoefenen van de functie. Het is dan ook voor werkgevers, om problemen te voorkomen, raadzaam werknemers te verzekeren of de mogelijkheid te bieden om een verzekering af te sluiten voor schade tijdens werktijd.