De Casus
Een werknemer werkt al ruim 36 jaar bij een schoonmaakbedrijf. Een leidinggevende is in toenemende mate ontevreden over het functioneren van de man en spreekt hem daarover regelmatig aan. Als hij daar opnieuw op wordt geattendeerd is voor de werknemer de maat kennelijk vol en hij vliegt zijn meerdere aan, met als gevolg ontslag op staande voet. De kantonrechter is het daar in december 2008 echter niet mee eens en de werkgever tekent hoger beroep aan. Het geschil betreft de vraag of de werknemer recht heeft op doorbetaling van zijn loon met nevenvorderingen, en op tewerkstelling op straffe van verbeurte van een dwangsom.

De Uitspraak
Het gerechtshof is van oordeel dat het ontoelaatbaar is dat een werknemer zijn leidinggevende fysiek te lijf gaat. Voor de vraag of dit ontslag op staande voet rechtvaardigt, moeten echter alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard van het gebruikte geweld en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden meegewogen. Anders dan de werkgever echter bepleit, kan het hof zich verenigen met de door de kantonrechter meegewogen omstandigheden in het kort geding. Ook als juist zou zijn dat de werknemer herhaaldelijk is aangesproken op zijn werkhouding en functioneren (wat overigens door de werknemer wordt betwist), dan blijkt dit nog niet uit de voorbeelden die de werkgever heeft aangevoerd.
Weliswaar was een strenger regiem ingezet, maar daaruit volgt nog niet dat de werknemer kon weten, dat de maat vol was. Het hof houdt er bovendien rekening mee, dat de werknemer op het moment van het ontslag al 36 jaar in dienst was. Daarbij weegt ook mee de leeftijd van de man en zijn daaraan verbonden geringe kansen op de arbeidsmarkt. Zijn advocaat heeft hem beschreven als een eenvoudige man. Daaraan voegt het hof toe, dat het hof op de zitting de indruk heeft gekregen dat die beschrijving correct is en aangevuld kan worden met: verbaal niet weerbaar. Zonder daarmee de fysieke reactie -voor zover die aannemelijk is geworden- ook maar enigszins goed te praten of te bagatelliseren, kan het hof zich onmachtgevoelens van de werknemer indenken. Het beroep wordt verworpen.De uitspraak van het hof is zeker geen vrijbrief voor werknemers om bij onenigheid fysiek geweld te gebruiken. In veruit de meeste gevallen zal de rechter tot de conclusie komen dat agressie en geweld wel degelijk reden is voor ontslag op staande voet. Een belangrijke rol daarin kan een officiƫle waarschuwing of berisping zijn, die bijvoorbeeld na een mogelijk eerder incident is uitgedeeld. Voor de werkgever is het dan ook van belang dit te zien als een tip om bij iedere vorm van bedreiging of geweld op de werkvloer een officiƫle waarschuwing te uiten in de richting van de dader om toekomstige incidenten te voorkomen.