De nieuwe Wet werk en zekerheid zet het arbeidsrecht op z’n kop. Per 1 juli a.s. verandert er opnieuw veel voor werkgever en werknemer. Een minder bekende wijziging is de scholingsverplichting welke over zo’n twee weken intreedt. Vanaf dat moment heeft de werkgever de verplichting zijn personeel te scholen voor zover dit nodig is voor de functie van de werknemer. Dit is met name van groot belang voor de assurantietussenpersoon die eerder een diplomaplicht voor diens klantmedewerkers geïntroduceerd zag.

De scholingsregeling wordt neergelegd in artikel 7:611a BW en luidt: De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen. Tegelijkertijd is in het gewijzigde artikel 7:669 lid 3 onder d BW bepaald dat ontslag niet mag plaatsvinden op de grond dat de werknemer ongeschikt is (geraakt) voor het verrichten van de bedongen arbeid, indien de werkgever onvoldoende zorg heeft gedragen voor scholing van de betreffende medewerker. Dit kan ook inhouden dat de werkgever scholing aanbiedt om naar een andere functie door te kunnen stromen.

De vakbekwaamheid- en diplomaplicht welke sinds 1 januari 2014 voor klantmedewerkers in de verzekeringsbranche geldt, kan worden opgevat als scholing welke redelijkerwijs benodigd is voor de uitoefening van de functie van de klantmedewerker. Maar ook binnen andere branches kan uiteraard een plicht tot scholing gelden, denk bijvoorbeeld aan de advocatuur. Het beschikbaar stellen van scholing hoeft niet uitsluitend in te houden dat een medewerker deelneemt aan een cursus. Het kan ook inhouden dat rekening wordt gehouden met een medewerker die meer moeite heeft met het leren van de stof, bijvoorbeeld door extra hulpmiddelen beschikbaar te stellen.

U kunt een werknemer die niet over de vereiste diploma’s beschikt dus niet zonder meer ontslaan. Slechts wanneer het volledig aan de werknemer is toe te rekenen dat hij niet over de vereiste scholing beschikt en deze werknemer niet binnen een andere functie kan worden ingezet, vormt ontslag wellicht een mogelijkheid. Zorg dus altijd voor een zorgvuldig opgebouwd personeelsdossier en leg al uw inspanningen met betrekking tot scholing van uw werknemers vast.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met ESQ Advocaten via 0162-523033 of info@esq.nl.