De Hoge Raad heeft, vooruitlopend op de Wet werk en zekerheid, recent een arrest gewezen waardoor de rechten van tijdelijke werknemers worden vergroot. In het arrest stond de arbeidsovereenkomst van een notarieel medewerker centraal. Deze notarieel medewerker had een contract voor onbepaalde tijd, een ‘vast contract’, bij zijn werkgever. Hij zegde zijn arbeidsovereenkomst op en vertrok naar een andere werkgever, maar kreeg spijt en keerde binnen drie maanden terug naar zijn vorige werkgever. Deze werkgever bood hem vervolgens een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar.

De arbeidsovereenkomst werd na eenmaal te zijn verlengd niet voortgezet. Normaliter zou deze tijdelijke overeenkomst automatisch eindigen, indien zij niet wordt verlengd. De Hoge Raad heeft echter bepaald dat de werkgever toch toestemming voor het ontslag moet vragen bij het UWV of een ontslagprocedure bij de rechtbank moet starten, zoals bij opzegging van het vaste contract het geval is. Dit geldt voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die binnen drie maanden na beëindiging met wederzijds goedvinden of opzegging door de werknemer, zijn voortgezet door een contract voor bepaalde tijd. De rechter is namelijk van mening dat niet kon worden getoetst of de werknemer voldoende ontslagbescherming heeft genoten bij ontbinding van de eerdere arbeidsovereenkomst. Is de eerdere overeenkomst voor onbepaalde tijd geëindigd na een ontslagprocedure bij de rechter of het UWV, dan eindigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alsnog vanzelf, indien zij niet wordt verlengd.

Deze recente uitspraak is als volgt van invloed op u. Bent u werkgever, dan dient u in acht te nemen of een tijdelijke overeenkomst van rechtswege eindigt, of dat u actie dient te ondernemen in de vorm van het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of door het starten van de ontslagprocedure bij de kantonrechter. Bent u werknemer, dan mag uw werkgever de arbeidsovereenkomst niet ongemerkt laten verlopen, mits zij aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. Het ontslag moet worden getoetst, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw arbeidsrelatie onder de juiste voorwaarden wordt beëindigd.