Wie ten behoeve van zijn werk veel kilometers aflegt, zal doorgaans een leaseauto van zijn werkgever aangeboden krijgen. We weten allemaal dat bij privégebruik van een leaseauto bijtelling moet worden betaald, maar weten we ook wie de schade aan de auto dient te vergoeden bij ‘foutief’ privégebruik?

De Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie van de ‘gewone’ rechterlijke macht in Nederland, heeft zich eerder gebogen over een voorval dat ons allemaal kan overkomen. Werknemer treedt in dienst van een grote onderneming en ontvangt een leaseauto. Bij ontvangst van de auto tekent werknemer de leaseregeling van het bedrijf waarvoor hij werkt. In de leaseregeling is opgenomen dat de werknemer de auto als een goed huisvader dient te gebruiken. Bij onzorgvuldig gebruik zal het schadebedrag op de werknemer worden verhaald. De leasemaatschappij heeft de auto bij een verzekeraar ondergebracht, waarbij schade door opzet, grove schuld, grove roekeloosheid en onzorgvuldig handelen (al dan niet met goedvinden) van verzekerde is uitgesloten.

De werknemer besluit op een dag zijn hond in de achtertuin schoon te spoelen, terwijl hij zijn sleutelbos, inclusief autosleutel, in het slot van de voordeur laat hangen. Bij terugkomst blijkt niet alleen de sleutelbos van de deur, maar is ook de leaseauto weg. De leasemaatschappij stelt zich op het standpunt dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid door de sleutels onbeheerd achter te laten. De werkgever vordert daarom vergoeding van het niet-gedekte schadebedrag van de werknemer wegens roekeloos of onzorgvuldig handelen.

De Hoge Raad meent dat een all-riskdekking een gebruikelijke dekking is voor een nieuwe auto. Bij diefstal zal namelijk een forse schadepost ontstaan, welke bij een dergelijke verzekering is gedekt. Goed werkgeverschap brengt met zich dat een werkgever de niet-verzekerde schade met een forse omvang niet verhaalt op de werknemer, indien deze schade bij een verzekering met meer uitgebreide dekking wel zou zijn gedekt. De leasemaatschappij heeft namelijk voor de beperktere verzekering gekozen, hetgeen de werknemer zich ongetwijfeld onvoldoende heeft gerealiseerd, dan wel niet voor een uitgebreidere verzekering kon opteren. Had zij zelf een nieuwe auto gekocht, dan had hij naar alle waarschijnlijkheid voor een uitgebreidere verzekering gekozen. Overigens geldt in alle gevallen dat schade door opzettelijk of roekeloos handelen nooit is gedekt, maar hier was volgens de Hoge Raad in casu geen sprake van.

Voor de werknemer die de keuze heeft tussen een beperkte of meer uitgebreide verzekering geldt deze terughoudendheid in schadeverhaal door de werkgever niet. Het is daarom voor de werknemer van groot belang te weten of hij inspraak heeft in het type verzekering. Bent u of is uw werknemer geconfronteerd met schade aan de leaseauto en blijkt deze niet te zijn gedekt onder de afgesloten verzekering? Neem dan contact op met ESQ Advocaten om te bezien wie deze schade dient te vergoeden. Dit geldt ook voor schade ontstaan tijdens werktijd of in het woon/werkverkeer.