Ieder jaar is het land even in rep en roer wanneer sneeuw en ijzel wordt aangekondigd. Veel weggebruikers hebben angst voor gladheid en vrezen daarom dat gemeenten onvoldoende strooizout op voorraad hebben, zoals in 2010 het geval was. Zelfs wanneer toch is gestrooid, kan de weg verraderlijk glad zijn. Hierdoor ontstaat ieder jaar voor vele duizenden euro’s schade. Niet alleen door winters weer gebeuren dergelijke ongelukken, want ook een plas olie op of scheuren in het wegdek kunnen tot gevolg hebben dat u de macht over het stuur verliest en er schade aan uw voertuig ontstaat.

In Nederland worden de wegen door verschillende overheden beheerd, namelijk de gemeente, provincie, Rijkswaterstaat of zelfs het waterschap wanneer het een dijkweg betreft. Helaas is het haast nooit mogelijk om de beheerder van de betreffende weg aansprakelijk te stellen voor schade door gladheid. De wegbeheerder heeft de plicht om gladheid te bestrijden, maar deze plicht gaat niet zo ver dat zij moet garanderen dat de wegen ijsvrij zijn. Dit is praktisch gezien ook niet mogelijk, want ijzel of sneeuw kan ook voor de wegbeheerder als een verrassing komen. De wegbeheerder kan in dat geval niet direct alle wegen (opnieuw) ijs- en sneeuwvrij maken. Als automobilist of motorrijder wordt verwacht dat u uw rijgedrag aanpast aan deze weersomstandigheden.

Eenvoudiger is het om de wegbeheerder aan te spreken wanneer het wegdek gebreken vertoont. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u met uw fiets ten val komt, omdat een boomwortel het fietspad flink omhoog heeft gedrukt. U moet in dat geval bewijzen dat het wegdek gebreken vertoonde en dat u schade hebt geleden. Uiteraard worden de omstandigheden van het geval meegewogen, waarbij onder meer de aard van het gebrekkige wegdek, de ernst van de schade, de te treffen maatregelen door de wegbeheerder en de mate waarin de schade was te verwachten een belangrijke rol spelen. Stonden er waarschuwingspylonen, dan zal de wegbeheerder wellicht voldoende maatregelen hebben getroffen om schade te voorkomen. Hetzelfde geldt voor losliggende stoeptegels.

Heeft u schade geleden door een mogelijk gebrek aan de weg en wilt u weten of de wegbeheerder aansprakelijk is voor deze schade? ESQ Advocaten kan voor u beoordelen of de wegbeheerder succesvol kan worden aangesproken! Ook wanneer u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, bent u van harte welkom bij ESQ Advocaten.