Recent heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht een vonnis gewezen welke grote gevolgen kan hebben voor uw praktijk. U hebt als financieel dienstverlener namelijk niet slechts een algemene zorgplicht, maar zeker ook een bijzondere zorgplicht richting uw klanten.

Algemene zorgplicht
Als financieel adviseur bent u in algemene zin gehouden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Dit houdt in dat u dient te handelen zoals dat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam financieel adviseur wordt verwacht. Wat onder redelijk handelend en redelijk bekwaam mag worden verstaan, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.

Specifieke productkennis
In casu had de financieel dienstverlener het exclusieve recht te adviseren in de producten van Koopstudio. Koopstudio kocht panden, welke na een verbouwing werden gesplitst in afzonderlijke woonruimten. Na deze splitsing verkocht zij lidmaatschapsrechten, welk lidmaatschap recht gaf op het gebruik van de woonruimte. Gekoppeld aan dit lidmaatschapsrecht konden lastendempers worden afgesloten, welke de maandelijkse financieringslasten aanzienlijk verlaagden. Doordat uitsluitend de betreffende financieel adviseur in deze producten bemiddelde, mocht de klant een specifieke kennis van de financieel adviseur ten aanzien van deze producten verwachten. Tevens mocht zij verwachten dat zij niet alleen werd geadviseerd aangaande de financiering van het lidmaatschapsrecht, maar juist aangaande het totaalpakket, bestaande uit de financiering plus alle gewenste lastendempers.

Bijzondere zorgplicht
De rechtbank heeft bepaald dat deze specifieke kennis van het product maakt dat de financieel adviseur een bijzondere zorgplicht heeft in haar relatie met de klant. Zij had uitgebreid onderzoek moeten doen naar de financiële positie, deskundigheid en doelstellingen van de klant en zij had de klant moeten waarschuwen voor de risico’s welke zijn verbonden aan het betreffende product. Dit tezamen had voor de financieel adviseur aanleiding moeten vormen na te gaan of de mogelijkheden en wensen aansluiten bij het product. Uiteraard speelt hierbij een belangrijke rol in welke mate de klant de betreffende risico’s zelf kon overzien. Het principe ‘ken uw klant’ kan niet voldoende worden benadrukt. Het enkel doorverwijzen naar Koopstudio voor meer specifieke vragen was in casu onvoldoende, omdat de financieel adviseur een eigen informatieplicht had.

Uiteraard wilt u als financieel adviseur voorkomen dat uw klant schade lijdt waarvoor u aansprakelijk wordt gehouden. ESQ Advocaten kan u tijdig adviseren en zij kan u bijstaan wanneer u toch met een aansprakelijkheidsstelling wordt geconfronteerd. Bel 0162-523033 of laat uw gegevens achter via www.esq-advocaten.nl voor een oriënterend gesprek.

Call Now ButtonBel voor informatie